• PROCEDURY NAUCZANIA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

    szkoła podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w branicach

    Obowiązują od 1 września 2021 r.

     

     

    § 1

    I Ogólne zasady organizacji pracy

    1. Do szkoły może uczęszczać wyłącznie uczeń bez objawów infekcji dróg oddechowych, którego domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
    2. W przypadku uczniów przewlekle chorych decyzja o udziale w stacjonarnych zajęciach powinna być podjęta na podstawie opinii lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad uczniem. Ostateczna decyzja należy do dyrektora i organu prowadzącego.
    3. Na teren szkoły nie mogą wchodzić osoby, które są chore, przebywają na kwarantannie lub w izolacji.
    4. Ze względu na konieczność zapewnienia szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia, szkołakontaktuje się z rodzicami/opiekunami (telefony, maile itp.); w razie zmian rodzice niezwłocznie zobowiązani są do uaktualnienia danych u wychowawcy.
    5. Rodzice/opiekunowie dzieci z Branic oraz samodzielnie dowożący dzieci do szkoły powinni zadbać o to, aby dziecko było w szkole bezpośrednio przed rozpoczęciem lekcji, a odebrane zaraz po ich zakończeniu.
    6. Zużyty jednorazowy sprzęt ochrony osobistej (m.in. maseczki, rękawiczki), zdejmowany z zachowaniem ostrożności, należy wyrzucić do pojemnika-kosza wyposażonego w worek.
    7. Sale, w których odbywają się zajęcia są porządkowane i dezynfekowane co najmniej raz dziennie.
    8. Działalność sklepiku szkolnego zostaje czasowo zawieszona. Dzieci powinny posiadać drugie śniadanie i picie przyniesione z domu.

     

    II Rodzice/opiekunowie, osoby z zewnątrz

     

    1. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do porannego pomiaru temperatury dziecka wysyłanego do szkoły. W przypadku temperatury wyższej niż 38ºC dziecko powinno pozostać w domu.
    2. Wejścia rodziców/opiekunów należy ograniczyć do jedynie niezbędnych (głównie w klasie pierwszej).
    3. Wejścia osób z zewnątrz podlegać będą rejestrowi przez pracownika sekretariatu.
    4. Rodzic przyprowadzający/odbierający dziecko osobiście i inne osoby z zewnątrz powinny stosować się do wytycznych (stosować środki ochronne: osłonę ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcję rąk).
    5. Pozostałe sprawy rodzice/opiekunowie załatwiają z wychowawcą, sekretariatem przy użyciu telefonu lub komunikatora e-dziennika.
    6. Osoby z zewnątrz w wyjątkowych przypadkach mogą przebywać tylko na parterze w części korytarza prowadzącej do sekretariatu za zgodą jego pracowników; w pozostałych częściach budynku tylko za zgodą dyrektora szkoły.

     

    1. W przypadku podejrzenia u dziecka objawów wskazujących na zakażenie wirusem COVID – 19 rodzic powinien w pierwszej kolejności skontaktować się z lekarzem pierwszego kontaktu.
    2. W razie wątpliwości, pytań czy problemów rodzic powinien kontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną Województwa Opolskiego.

     

     

    III Nauczyciele

    1. Nauczyciele uczący i pracownicy obsługi mają obowiązek zwracania uwagi, aby uczniowie nie dotykali oczu, ust i nosa.
    2. Nauczyciel zobowiązany jest zwracać uwagę uczniom na konieczność regularnego mycia i dezynfekcji rąk, szczególnie po przybyciu do szkoły, przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
    3. Pracownicy szkoły powinni zwracać szczególną uwagę na profilaktykę zdrowotną i dołożyć wszelkich starań, by chronić siebie, dzieci i innych pracowników przed zarażeniem.
    4. Pracownicy zostaną zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, środki myjące i dezynfekujące i w razie potrzeby przyłbice).
    5. Podczas wykonywania czynności służbowych bez kontaktu z osobami z zewnątrz,  maseczkę można zdjąć, nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa.
    6. Środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku należy dezynfekować zgodnie z zaleceniem producenta, maseczki wielokrotnego użytku należy uprać w temperaturze co najmniej 60 stopni i wyprasować.
    7. Każdy pracownik ma obowiązek niezwłocznego informowania dyrektora szkoły o zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo dzieci oraz pracowników w zakresie szerzenia się COVID-19.
    8. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należyzgłosić ten fakt do sekretariatu poprzez innego pracownika szkoły lub telefonicznie.Wskazana przez sekretariat osoba odizoluje ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, a sekretariat powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).
    9. W/W ZGŁOSZENIE POWINNO ODBYWAĆ SIĘ W SEKRETARIACIE – w rejestrze zgłoszenia powinny znajdować się dane ucznia, klasa, ilość uczniów w klasie, numer sali, zgłaszający i godzina zaobserwowania zmian.
    10. Każdy nauczyciel jest zobowiązany do przypominania uczniom zasad i procedur prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym a wszelkie przypadki i naruszenia zgłaszać bezpośrednio dyrekcji szkoły.
    11. W przypadku wprowadzenia wariantu nauczania mieszanego (B) nauczyciel klasy, która przeszła na nauczanie zdalne prowadzi zajęcia przedmiotowe z klasy szkoły w czasie przewidzianym na planie lekcji.
    12. Nauczyciel przebywający na kwarantannie może wykonywać pracę wyłącznie zdalną o ile zostanie to ustalone z pracodawcą.

     

     

     

    IV Uczniowie

    1. Uczniowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przestrzeniach wspólnych szkoły i podczas przejazdu autobusem.
    2. Uczniowie nie wymieniają się przyborami, posiłkami czy napojami. Nie przynoszą do szkoły rzeczy zbędnych.
    3. Uczniowie są zobowiązani do regularnego mycia i dezynfekowaniarąk. Obowiązkowo dezynfekują ręce po przybyciu do szkoły. Mycie lub dezynfekcja rąk musi również następować przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie z zajęć na świeżym powietrzu.
    4. Na terenie szkoły należy unikać kontaktu z większą grupą uczniów. Należy zachować dystans wynoszący 1,5 metra od siebie.
    5. Uczniowie powinni bezwzględnie podporządkowywać się poleceniom nauczycieli i pracowników obsługi.

     

     

     

    § 2

    Dojazd do szkoły/powrót ze szkoły

    1. W miejscu przeznaczonym do oczekiwania na autobus dzieci powinny zachowywać wymagany dystans społeczny.
    2. Dzieci klas 1-3 są wpuszczane do autobusu w pierwszej kolejności i zajmują pierwsze miejsca od początku pojazdu. Po przyjeździe na miejsce wysiadają jako pierwsze i jako pierwsze wchodzą do szkoły kierowane przez pracowników do swoich klas.
    3. Pomiar temperatury uczniów odbywa się podczas wejścia do autobusu (drzwi przednie przy kierowcy). W przypadku temperatury wyższej niż 38ºC, lub zaobserwowania infekcji górnych dróg oddechowych dziecko zostanie przewiezione do szkoły w bezpiecznej odległości od innych dzieci. Opiekun poinformuje szkołę o zaistniałej sytuacji (sekretariat, który odnotuje zdarzenie).

    W powyższej sytuacji w szkole zostanie wykonany kolejny pomiar temperatury, jeżeli będzie ona wyższa niż 37,5ºC dziecko zostanie skierowane do sali izolacyjnej skąd powiadomieni przez szkołę rodzice/opiekunowie będą musieli niezwłocznie je odebrać.

    1. W oczekiwaniu na autobus do domu dzieci przebywają w świetlicy, a jeśli odwóz następuje od razu po zakończonych lekcjach czekają w wyznaczonym miejscu na opiekuna, który odprowadzi je do autobusu.
    2. W autobusie powrotnym dzieci klas 1-3 zajmują pierwsze miejsca i jako pierwsze zostają z niego wypuszczone.

     

    § 3

    Przebieg zajęć

    1. Zajęcia w miarę możliwości odbywają się w przydzielonych klasach bez migracji uczniów pomiędzy nimi.
    2. Nauczyciel podczas zajęć rozsadza uczniów w jak największych odstępach o ile pozwala na to liczba ławek i miejsc w sali.

    W poszczególnych salach obowiązują ucznia stałe miejsca pracy ustalone przez nauczyciela.

    1. Po zakończeniu każdej lekcji sale lekcyjne są regularnie wietrzone (minimum 5 minut)
    2. Podczas przerw lekcyjnych uczniowie zobowiązani są do zakrywania ust i nosa i zachowania wymaganego odstępu. Nauczyciele dyżurujący i pracownicy szkoły zwracają na to uwagę i interweniują w razie potrzeby.
    3. Uczniowie podczas przerw mogą przebywać w klasie za zgodą nauczyciela i spożywać śniadaniepo uprzednim umyciu lub dezynfekcji rąk.
    4. W każdej sali lekcyjnej znajduje się zbiornik z płynem do dezynfekcji rąk, a nauczyciel zobowiązany jest do nakazywania dezynfekcji rąk przy wejściu do sali i kontrolowania jej.
    5. W szkole zostanie wprowadzony grafik mycia rąk pod nadzorem nauczyciela zgodnie z obowiązującymi wytycznymi (w związku z tym poszczególne łazienki otrzymają odpowiednie oznaczenia literowe zgodnie z którymi grafik będzie określał czas i miejsce mycia rąk dla poszczególnych klas)
    6. Z sali należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić i dezynfekować.
    7. Zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na świeżym powietrzu, kiedy pozwalają na to warunki atmosferyczne. Ich forma zależy od nauczyciela prowadzącego. Podczas tych zajęć ograniczyć należy sporty kontaktowe. Po przeprowadzonych zajęciach wychowania fizycznego uczniowie pod opieką nauczyciela powinni umyć ręce.
    8. Obiady wydawane w stołówce będą odbywały się według osobnego grafiku dla każdej z klas, a odpowiedzialną osobą za ich wydawanie i opiekę nad uczniami będzie wyznaczony pracownik kuchni lub pracownik obsługi.

    Przed wejściem na stołówkę każdy uczeń powinien umyć lub zdezynfekować ręce.

    1. Po zakończonych zajęciach uczniowie klas przebywają w świetlicy, lub w holu szkoły pod opieką nauczycieli, pracowników obsługi aż do przyjazdu autobusów powrotnych. Obowiązuje zakrywanie nosa i ust oraz utrzymanie dystansu.
    2. Podczas opieki świetlicowej nie są wydawane dzieciom gry planszowe, karty i inne sprzęty. Opiekun świetlicy powinien rozmieścić uczniów w maksymalnych odstępach.