•  

    Program wychowawczo profilaktyczny

    Szkoły Podstawowej  im. Marii Dąbrowskiej

    w Branicach
    w roku szkolnym 2023/2024

     

     

     

    Motto:

             „Dialog w edukacji jest możliwy tylko we współdziałaniu, współpracy, w atmosferze ufności, poczucia bezpieczeństwa i aprobaty dla indywidualności każdego wychowanka, jego niepowtarzalności. Uczeń musi wierzyć, że w każdej sytuacji może liczyć na pomoc i zrozumienie ze strony nauczyciela, a wtedy na pewno ulegnie zwiększeniu jego wiara we własne siły i możliwości, przy jednoczesnym poczuciu odpowiedzialności…”

     

     

     

     

         J. Borowik, Nauczyciel jako twórca nowego ładu edukacyjnego

     

     

     

     

     

     

     

    Spis treści

    Podstawa prawna       3

    Wstęp  3

    I. Misja szkoły            5

    II. Wizja szkoły          5

         Wartości nadrzędne w pracy szkoły…….…………………….6

    III. Wizja absolwenta.……………………………………………………………..6

    IV. Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktyczne……………………….………..6

                Działalność wychowawcza ………………………………………………6

                Działalność edukacyjna…….……………………………..7

                Działalność informacyjna….…………………………………….8

                Działalność profilaktyczna…………………………….…....……9

                Główne kierunki działań w pracy wychowawczej na bieżący rok szkolny………..10

                Zadania profilaktyczne programu………………………….…………………10

    V. Sposoby realizacji celów wychowawczo-profilaktycznych…………………………11

    VI. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program……….……………..15

    VII. Obszary oddziaływań…….……………………………………….17

    VIII. Planowane działania….……………………………………………………………….17

    IX. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018.......................24

    X. Rytuał szkolny………………..………………………..25

    XI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego…………….……26

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Podstawa prawna:

    1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.).
    2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).
    3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).
    4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).
    5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).
    6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).
    7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).
    8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).
    9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).
    10. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/18.
    11. Statut Szkoły Podstawowej Marii Dąbrowskiej w Branicach.

     

    Wstęp

                Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Branicach opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości
    w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

                Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.

                Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. Program ten obowiązuje również w przypadku funkcjonowania nauczania zdalnego.

                Potrzeby i zasoby szkoły w zakresie  wychowania i profilaktyki zostały zdiagnozowane w oparciu o wyniki:

    1. ankiety skierowanej do rodziców;
    2. rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami;
    3. wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej;
    4. bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych;
    5. wnioski z pracy i analizy zespołów zadaniowych i przedmiotowych;
    6. analizy dokumentacji dotyczącej diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania  interwencji wychowawczych, na którą składają się: dzienniki lekcyjne, zeszyty wychowawcy klasy, dokumentacja pedagoga szkolnego, notatki służbowe, indywidualnie zawierane kontrakty.

     

                Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.

                Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:

    1. powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły,
    2. zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie,
    3. respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski),
    4. współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),
    5. współodpowiedzialność za efekty realizacji programu.

     

    I. Misja szkoły:

    „Człowiek niczego nie zdobywa bez wysiłku" - przysłowie akadyjskie.

    1. Nauka – to niezbywalne prawo i najważniejszy obowiązek każdego ucznia- wszystkie działania Szkoły służą uczeniu się; Szkoła kształci pozytywny stosunek do nauki.
    2. Wychowanie – w procesie wychowania uczestniczą wszyscy pracownicy Szkoły i propagują wartości, normy i zasady powszechnie uznane za etyczne.
    3. Jakość – stale analizujemy procesy dydaktyczno- wychowawcze oraz oczekiwania uczniów i rodziców w celu podnoszenia jakości procesów kształcenia i wychowania.
    4. Wolność i demokracja- wszyscy respektują swoje prawa, uczniowie i rodzice rozumieją współodpowiedzialność za edukację i Szkołę, uczniowie są świadomi odpowiedzialności za dokonywane wybory oraz uczą się jak być aktywnym obywatelem.
    5. Wsparcie – Szkoła wspiera Rodziców w procesie wychowawczym.
    6. Współpraca – praca w Szkole opiera się na współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej i klientów szkoły.
    7. Bezpieczeństwo – Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki i przebywania w niej.
    8. Promocja – Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, promuje swoje osiągnięcia w środowisku i działa na jego rzecz.
    9. Zdrowie i środowisko- Szkoła promuje zdrowy styl życia i uczy dbania o środowisko przyrodnicze.
    10. Kultura, tradycja i współczesność- Szkoła kształci potrzebę i uczy korzystania z dóbr kultury, uczy poszanowania tradycji i wychowuje w duchu patriotyzmu przy równoczesnym kształceniu postaw otwartości na świat i inne kultury.

    II. Wizja szkoły:

    „Rodem Polak, sercem braniczanin, a działaniem świata obywatel”

                Wizją Szkoły jest taka edukacja, aby jej mury opuszczał młody człowiek wrażliwy na losy innych ludzi i środowiska naturalnego, przekonany o swojej wartości, pamiętający o korzeniach i potrafiący aktywnie żyć w przestrzeni europejskiej.

     

     

    Wartości nadrzędne w pracy szkoły:

    1. zawsze szanuję drugiego człowieka;
    2. umiejętności, wiedza i kreatywność oknem na świat;
    3. tylko współpraca głównych podmiotów szkoły (dyrekcji, nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego) może zapewnić szkole właściwe warunki działania;
    4. w naszej szkole ciągle doskonali się proces edukacji uczniów, wszyscy uczą się od wszystkich.

     

    III. Wizja absolwenta:

    • jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą edukację;
    • czuje się człowiekiem wartościowym i wolnym;
    • rozumie odpowiedzialność za swój los i dokonywane wybory;
    • posiada system wartości i zasad akceptowanych społecznie;
    • rozumie, że będzie musiał przystosowywać się do zmieniających się warunków życia;
    • wie jak dbać o zdrowie i środowisko naturalne;
    • zna prawa człowieka i wie jak być aktywnym obywatelem;
    • czuje potrzebę korzystania z dóbr kultury;
    • czuje się obywatelem zjednoczonej Europy o polskich tradycjach.

     

    IV. Cele ogólne programu wychowawczo-profilaktycznego:

                Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:

    fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,

    psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,

    społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,

    aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

    Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności:

    1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i  postaw określonych w sylwetce absolwenta,
    2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych,
    3. współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych,
    4. wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną,
    5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi
     z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,
    6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów,
    7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,
    8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym,
    9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej,
    10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.

    Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia.

    Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:

    1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
    2. rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach,
    3. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,
    4. kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji,
    5. kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,
    6. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli
     i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej,
    7. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego.

     

                Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły.

    Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:

    1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych,
    2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów
     i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
    3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
    4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów
     o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią.

     

                Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

    Działalność profilaktyczna obejmuje:

    1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,
    2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych.

     

    Działania te obejmują w szczególności:

    1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,
    2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej,
    3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych,
    4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych,
    5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,
     o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

     

     

    Główne kierunki działań w pracy wychowawczej:

    • wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej,
    • przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie),
    • wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,
    • rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości,
    • budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,
    • przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom,
    • przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,
    • troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców.

     

    Zadania profilaktyczne programu:

    • zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole,
    • znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły,
    • promowanie zdrowego stylu życia,
    • kształtowanie nawyków prozdrowotnych,
    • rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków),
    • eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej,
    • niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji,
    • wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość,
    • uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem.

     

     

     

    V. Sposoby realizacji celów wychowawczo-profilaktycznych:

     

    1. Kim jestem?

    Uświadamianie potrzeby poznania siebie:

    a) rozmowy na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych,

    b) dyskusje na lekcjach z „wychowania do życia w rodzinie”, religii,

    Rozwijanie samoświadomości i realnej samooceny:

    a) umożliwienie uczniom badania własnych umiejętności przez zastosowanie gotowych testów,
    a także testów przygotowanych przez nauczycieli według zasad pomiaru dydaktycznego, recenzje prac itp.,

    b) dyskusje na lekcjach wychowawczych,

    Kształtowanie wrażliwości uczuciowej:

    a) dyskusje po obejrzeniu wybranych reportaży, filmów dokumentalnych czy przeczytaniu ciekawego artykułu prasowego (lekcje wychowawcze, język polski),

    b) lekcje „Wychowania do życia w rodzinie”

    c) lekcje religii,

    d) włączenie się uczniów do akcji – „Góra grosza”, akcja „Makulatura”, WOŚP

    Ćwiczenie umiejętności oceny własnych zachowań:

    a) dyskusje w grupie,

    b) indywidualne rozmowy

    c) lekcje na temat tolerancji – wychowawcy klas,

    Zachęcanie do planowania drogi samokształcenia:

    a) lekcje wychowawcze na temat technik uczenia się i zapamiętywania,

    b) testy pomiaru dydaktycznego – nauczyciele przedmiotów,

    Rozwijanie zainteresowań:

    a) przygotowanie uczniów do konkursów,

    b) przeprowadzanie zawodów sportowych,

    c) zajęcia sportowe – SKS,

    d) prowadzenie kół przedmiotowych

    e) prowadzenie Szkolnego Koła Strzeleckiego,

    i) prowadzenie zespołów tanecznych i wokalnych,

    j) propagowanie czytelnictwa.

    Kształtowanie tożsamości lokalnej:

    a) przybliżenie środowiska lokalnego poprzez prezentację najciekawszych informacji o swoich miejscowościach – cykl lekcji przygotowanych przez uczniów i nauczycieli,

    Kształtowanie tożsamości narodowej:

    a) utrwalenie najistotniejszych wartości narodowych (dzieł sztuki i literatury, zabytków, pieśni patriotycznych) – na lekcjach języka polskiego, sztuki i historii.

    2. Ja i moja rodzina.

    Wzbudzanie refleksji nad rolą rodziny w życiu każdego człowieka:

    · rozmowy i dyskusje klasowe na lekcjach wychowawczych,

    · lekcje katechezy,

    · zajęcia z „Wychowania do życia w rodzinie”,

    · określanie swojego miejsca w rodzinie,

    · zapoznawanie z rolami rodzicielskimi,

    · zachęcanie do współtworzenia dobrego klimatu w rodzinie,

    · kształtowanie wrażliwości na potrzeby innych członków rodziny.

    Utrwalanie szacunku do osób starszych:

    a) przygotowanie występów artystycznych

    - z okazji Dnia Babci i Dziadka

    - z okazji Świąt Bożego Narodzenia

    - z okazji Świąt Wielkanocnych

    Kultywowanie tradycji rodzinnych i regionalnych:

    a) uczestnictwo w Wigilii klasowej,

    b) pogadanki na lekcjach wychowawczych i języka polskiego na temat: „Obrzędy

    w moim regionie i mojej rodzinie”,

    c) powitanie wiosny

     3. Ja i moje zdrowie.

    Ograniczenie używania substancji psychoaktywnych poprzez uświadamianie uczniom ich szkodliwości:

    a) organizacja spektakli profilaktycznych,

    b) prowadzenie pogadanek z wykorzystaniem filmów edukacyjnych na temat

    skutków zażywania narkotyków i dyskusje na lekcjach wychowawczych,

    c) konkursy plastyczne na temat szkodliwości używek,

    d) zajęcia na temat przeciwdziałania nałogom,

    e) indywidualne rozmowy z uczniami,

    f) aktywny udział w programie „Zachowaj trzeźwy umysł”,

    g) udział w konkursach literackich mających na celu propagowanie postawy „nie biorę, nie palę, nie piję”.

    Uświadamianie konieczności dbałości o zdrowie psychiczne:

    a) prowadzenie pogadanek na temat stresu „Stres pod kontrolą”,

    Zapobieganie wadom postawy, zwiększenie aktywności fizycznej wśród uczniów:

    a) udział w programie „Trzymaj formę”,

    b) systematyczne uczestnictwo uczniów w zajęciach wychowania fizycznego,

    c) udział w Dniu Sportu Szkolnego,

    d) badania okresowe,

    e) udział w zawodach sportowych.

    Zmniejszenie częstości wypadków, szczególnie drogowych:

    a) spotkania z policjantami

    b) akcje informacyjne „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”

    Zagrożenia związane z przedwczesną inicjacją seksualną:

    a) pogadanki na lekcjach wychowawczych,

    b) lekcje „Wychowania do życia w rodzinie”,

    c) spotkania ze specjalistą.

    Propagowanie zasad zdrowego żywienia:

    a) promowanie zdrowej żywności w stołówce szkolnej,

    b) gazetki ścienne na temat zdrowej żywności,

    c) lekcje „Wychowania do życia w rodzinie”

    d)pogadanki na lekcjach wychowawczych.

    Uświadamianie potrzeby dbania o higienę osobistą:

    a) lekcje „Wychowania do życia w rodzinie”,

    b) lekcje wychowawcze

    c) lekcje wychowania fizycznego

    d) uwzględnienie potrzeby dbania o higienę osobistą w systemie oceny z zachowania.

    Profilaktyka stomatologiczna – „Dentobus”

    a) badania kontrolne

    b) świadczenia profilaktyczne

    4. Ja i moja miejscowość, moja Ojczyzna, Europa i świat.

    Przywiązanie do środowiska lokalnego i dziedzictwa kulturowego:

    a) udział w imprezach organizowanych przez samorząd lokalny,

    b) organizacja wycieczek pieszych oraz autokarowych na terenie gminy, powiatu, województwa,

    d) sprzątanie terenów zamieszkania w ramach akcji „Sprzątanie świata”,

    e) dbałość o wygląd boiska szkolnego i terenu wokół szkoły.

    Utrwalanie uczuć patriotycznych:

    a) wyjście na cmentarz przed Świętem Zmarłych, na mogiły poległych żołnierzy,

    b) apel z okazji Święta Niepodległości,

    c) lekcje historii i języka polskiego,

    d) przygotowanie gazetki informacyjnej z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja,

    e) uwydatnienie elementów patriotycznych podczas nauczania poszczególnych przedmiotów.

    Rozwijanie świadomości wspólnoty europejskiej:

    a) lekcje WOS i języków obcych,

    b) organizacja Dnia Europejskiego,

    c) przygraniczna współpraca z Czechami

    Kształtowanie odpowiedzialności za stan naszej planety:

    a) włączenie społeczności szkolnej do akcji „Sprzątania świata”,

    b) rozmowy o tematyce ekologicznej, politycznej

    c) lekcje geografii i ochrony środowiska.

    5. Ja i moja szkoła.

    Wzbudzanie świadomości swoich praw i obowiązków:

    a) rozmowy, dyskusje na lekcjach wychowawczych na temat praw i obowiązków ucznia,

    b) reagowanie na nieprawidłowości i przestrzeganie zasad dobrych kontaktów,

    c) dyżury klasowe,

    Podkreślanie roli nauczyciela :

    a) przygotowanie szkolnego apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej,

     

    Zachęcanie do odnoszenia sukcesów w szkole:

    a) ocenianie kształtujące,

    b) gablota sukcesów uczniowskich,

    c) rozmowy – motywowanie,

    d) rejestracja osiągnięć uczniów w konkursach,

    e) informowanie o najlepszych czytelnikach,

    f) nagrody dla uczniów z najwyższą średnią ocen i wzorowym zachowaniem,

    g) prowadzenie zespołów wyrównawczych,

    h) monitoring frekwencji uczniów, klas,

    i) wpływ stosunku do obowiązków szkolnych na ocenę z zachowania.

     

    Kultywowanie tradycji szkolnych:

    a) Dzień Sportu Szkolnego

    b) uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły z wręczeniem listów pochwalnych rodzicom, nagród książkowych i dyplomów uczniom.

    c) fotografowanie ważnych wydarzeń szkolnych

    d) prowadzenie szkolnej strony internetowej

    e) uroczyste obchody Dnia Patrona Szkoły.

     

    Rozwijanie aktywności i twórczości uczniów:

    a) działalność Samorządu Uczniowskiego,

    b) promowanie szkoły: dni otwarte, uroczystości dla całej społeczności lokalnej, organizacja konkursów powiatowych, międzynarodowych turniejów sportowych,

    c) reklama i promocja szkoły poprzez współpracę z lokalnymi mediami,

    d) przygotowanie giełdy podręczników szkolnych,

    e) udział uczniów w konkursach przedmiotowych i olimpiadach na szczeblu szkolnym i wyższym,

    f) praca nad gazetkami ściennymi w pracowniach i na korytarzach szkoły,

    g) udział w imprezach organizowanych przez inne szkoły,

    h) udział w przygotowaniach inscenizacji i występów poetycko-muzycznych,

    i) prace artystyczne związane z przygotowywaniem upominków okolicznościowych dla pensjonariuszy domów pomocy społecznej i innych osób,

    j) przygotowanie uczniów do występów wokalnych i tanecznych,

    k) propagowanie aktywności młodzieży w życiu kulturalnym (wyjazdy do kina, do teatru, do muzeów, na koncerty).

    VI. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program:

      1. Dyrektor szkoły:
    1. dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole,
    2. wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,
    3. stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
    4. kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego,
    5. organizuje szkolenia dla nauczycieli,
    6. dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły;
      1.  Rada Pedagogiczna:
    7. uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych,
    8. opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go
     w porozumieniu z Radą Rodziców,
    9. opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli
     w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością
    10. uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego,
    11. uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
      1. Pedagog szkolny:
    1. ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom,
    2. ma obowiązek ścisłej współpracy z policją, sądem dla nieletnich,
    3. diagnozuje problemy wychowawcze,
    4. poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn,
    5. doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki;
      1. Nauczyciel:
     1. ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego,
     2. wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,
     3. udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby  uczniów,
     4. odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem,
     5. świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem;

                                        5. Wychowawca klasy:

    a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców,

    b) dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego,

    c) sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie
    i w społeczeństwie,

    d) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków,

    e) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości,

    f) realizuje  w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-profilaktycznego  szkoły,

    g) koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie;

    6. Rodzice:

    a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,

    b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci,

    c) współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,

    d) uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły,

    e) uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole,

    7. Samorząd Uczniowski:

    a) jest inspiratorem i współorganizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem,

    b) uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły,

    c) współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,

    d) prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,

    e) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,

    f) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,

    g) dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,

    h) może podejmować działania z zakresu wolontariatu.

    VII. Obszary oddziaływań:

    1. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i innych substancji uzależniających.

    2. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapobieganie agresji i przemocy.

    3. Wykształcenie postawy kulturalnego zachowania w szkole i poza nią, promowanie pozytywnych, opartych na wartościach relacji interpersonalnych.

    4.  Pomoc w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość.

    VIII. Planowane działania:

    1. Promowanie zdrowego stylu życia, w tym zapobieganie uzależnieniom od alkoholu i innych substancji uzależniających.

    Lp.

    Zadania

    Formy realizacji

           Odpowiedzialni

    1.

    Co to jest zdrowie?

    Co rozumiemy pod pojęciem:

    zdrowy styl życia?

    • Przybliżenie i wyjaśnienie uczniom pojęcia zdrowia.
    • Przedstawienie czynników prozdrowotnych:

    - aktywność fizyczna,

    - aktywność umysłowa,

    - prawidłowe odżywianie,

    - higiena osobista i otoczenia,

    - prawidłowa postawa ciała.

    • Uświadomienie uczniom różnych postaw i reakcji wynikających z kontaktu z innymi ludźmi.

    Kształtowanie postawy „zdrowego stylu życia”.

    -plakaty,

    -ulotki,

    -plansze,

    -scenki,

    -prelekcje,

    -organizowanie form czynnego wypoczynku,

    -pogadanki.

        Wychowawcy klas, nauczyciel przyrody, biologii, techniki, plastyki, wf-u,  pielęgniarka.

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.

    Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych.

     

    Pogadanki,

    filmy nt. właściwego odżywiania się i przygotowywanie posiłków, spotkania z pielęgniarką szkolną,

    konkursy i gazetki szkolne,

    zajęcia poświęcone zagadnieniom zdrowego odżywiania.

     

    Nauczyciele I- III,

    wychowawcy klas,

    nauczyciel biologii, przyrody, WDŻ.

     

    3.

    Kształtowanie postaw dbałości o własne zdrowie.

     

    Pogadanki w klasie,

    przestrzeganie higieny  osobistej i higieny pracy umysłowej,

    dbałość o wygląd zewnętrzny,

    tworzenie regulaminów klasowych, przestrzeganie regulaminów szkolnych.

     

    Nauczyciele I- III,

    wychowawcy klas,

    nauczyciel biologii, przyrody, WDŻ, pedagog.

    Spotkania z pielęgniarką szkolną.

     

     

    4.

    Profilaktyka stomatologiczna

    1.Badanie kontrolne

    2.Świadczenia profilaktyczne

     

    „Dentobus”, realizacja przez NZOZ PARTNER DENTAL

    Wojewódzkiego operatora programu Ministerstwa Zdrowia

    5.

    Wyrabianie nawyków higienicznych

     

    Przestrzeganie regulaminu stołówki szkolnej, wyrabianie nawyku mycia rąk, pokaz mycia zębów-fluoryzacja,

    zajęcia poświęcone zdrowiu i higienie

     

    Wychowawcy, nauczyciele.

    6.

    Zaburzenia w zdrowym stylu życia, a przede wszystkim odżywianiu: ( diety restrykcyjne: bulimia, anoreksja).

    1.Omawianie zagadnień dot. prawidłowego odżywiania na lekcjach biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz na godzinach wychowawczych:

    - prawidłowe odżywianie ( anoreksja, bulimia, diety restrykcyjne),

    - higiena,

    - czynny i bierny wypoczynek,

    - pierwsza pomoc przedmedyczna.

    2.Udział w programie promocji zdrowia „Trzymaj formę”.

     

    3.Propagowanie aktywności ruchowej:

    - organizacja wycieczek szkolnych,

    -organizacja wycieczek rowerowych,

    -organizacja wyjazdów na basen, lodowisko itp.

    -aktywny udział w imprezach sportowych, (np. Dzień Sportu, zaj. taneczne, ) oraz w zawodach szkolnych i międzyszkolnych.

    Wychowawcy klas, nauczyciele WF-u, pedagog szkolny, nauczyciel- terapeuta, pielęgniarka.

    7.

    Emocje i ich związek z przeżywaniem określonych sytuacji.

    • Kształtowanie umiejętności nazywania przeżywanych emocji.
    • Pobudzanie do znajdywania rozwiązań w trudnych sytuacjach.

    Uświadomienie sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami oraz roli, jaką mogą odegrać inni ludzie.

    Odgrywanie scen – drama,

    Praca w małych grupach.

     

    Wychowawcy klas, ,pedagog.

    8.

    Poszerzenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów.

     Informowanie poprzez materiały umieszczane w gablotkach ściennych, prezentacja plakatów, zajęcia dydaktyczne.

    Wychowawcy klas,

    nauczyciele,

    higienistka szkolna.

    9.

    Uświadomienie uczniów, że nikotyna powoduje uzależnienie.

    Lekcje wychowawcze,

    zajęcia profilaktyczne.

     

    Wychowawcy klas, pedagog,

    nauczyciele, pielęgniarka

    szkolna.

    10.

     Zajęcia profilaktyczne dotyczące substancji uzależniających –

    środków odurzających w tym tzw. dopalaczy oraz napojów

    energetyzujących.

    Lekcje wychowawcze,

    zajęcia profilaktyczne.

     

    Wychowawcy klas, pedagog,

    nauczyciele, pielęgniarka

    szkolna.

    11.

    Uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z nadużywania

    alkoholu.

    Lekcje wychowawcze, gazetki

     ścienne, pogadanki.

    Wychowawcy klas, pedagog,

    nauczyciele, pielęgniarka

    szkolna.

    12.

    Poznanie skutków prawnych, zdrowotnych i moralnych związanych z zażywaniem narkotyków.

    Lekcje wychowawcze,

    zajęcia profilaktyczne.

     

    Wychowawcy klas, pedagog,

    nauczyciele, pielęgniarka

    szkolna, zaproszeni specjaliści.

    13.

    Zapobieganie kontaktom uczniów z alkoholem, papierosami, dopalaczami i narkotykami.

     

    Program profilaktyczny, pogadanki,

    zajęcia warsztatowe, szkolny konkurs „Zachowaj trzeźwy umysł”, spotkanie z rodzicami.

     

    Wychowawcy klas, pedagog,

    nauczyciele, pielęgniarka

    szkolna, zaproszeni specjaliści, rodzice.

     

     

    1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapobieganie agresji i przemocy.

    Lp.

    Zadania

    Formy realizacji

           Odpowiedzialni

    1

    Działania mające na celu wdrażanie do bezpiecznego poruszania się po drodze.

     

    Lekcje wychowawcze, spotkania z policją, wychowanie komunikacyjne, pogadanki, konkursy.

     

    Wychowawcy klas, nauczyciel techniki,

    nauczyciele wf-u, pedagog.

     

     

    2.

    Zapoznanie z regulaminem dotyczącym bezpieczeństwa podczas przerw, wycieczek, zajęć wychowania fizycznego.

    Pogadanka, prelekcja.

    Wychowawcy klas, nauczyciele, wychowawcy świetlicy.

    3

    Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną.

    Ćwiczenia ewakuacyjne

    Dyrektor szkoły, wychowawcy, nauczyciele, Straż Pożarna.
     

    4

    Poznanie zasad pierwszej pomocy przedmedycznej.

    Pokaz i ćwiczenia praktyczne.

    Nauczyciel EDB i inni przeszkoleni nauczyciele, zaproszeni specjaliści.

    5

    Propagowanie zasad właściwego korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu elektronicznego.

    Rozmowy na lekcjach wychowawczych, indywidualne rozmowy z uczniami.

    Wychowawcy, nauczyciele,

     pracownicy szkoły.

     

    6

    Uczenie świadomego i umiejętnego korzystania ze współczesnych mediów.

    1.Zajęcia dotyczące uzależnienia od Internetu (profilaktyka zagrożeń medialnych).

    2.Zajęcia biblioteczne dotyczące świata rzeczywistego i fikcyjnego.

    3.Zajęcia świetlicowe dotyczące środków masowego przekazu oraz świata reklam i fikcji – uczniowie uczęszczający do świetlicy.

    Nauczyciele, wychowawcy, nauczyciel –bibliotekarz, nauczyciel informatyki, pedagog.

    7.

    Bezpieczeństwo w sieci

    Uwrażliwienie uczniów na temat  bezpiecznego korzystanie z Internetu

    Wychowawcy klas,

    nauczyciele, pedagog, pedagog specjalny, psycholog

    8.

    Diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole.

     

    Ankiety, rozmowy z uczniami i ich

    rodzicami.

    Wychowawcy klas,

    nauczyciele, pedagog.

    9.

    Sposoby zachowania się w sytuacjach konfliktowych.

    Wspólne rozwiązywanie konfliktów.

    Wychowawcy klas,

    nauczyciele, pedagog.

    10.

    Kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów bez użycia siły

    Zajęcia integracyjne w klasach, .lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o agresji i jej unikaniu.

    Pedagog szkolny, wychowawcy

     

     

    11.

    Rodzaje przemocy. Konsekwentne realizowanie sankcji za nieprzestrzeganie norm.

    Kształtowanie umiejętności odróżniania rzeczy dobrych od złych.

    Pogadanka, omówienie Konwencji Praw Dziecka, przedstawienia profilaktyczno-edukacyjne.

    Wychowawcy klas,

    katecheta, pedagog.

     

    12.

    Agresja słowna i fizyczna. Zachowania aspołeczne mające formy

    przemocy emocjonalnej, słownej i psychicznej (np. zastraszanie, poniżanie, wykluczenie).

    1.Omówienie z uczniami etiologii, mechanizmów oraz metod radzenia sobie z agresją.

    2.Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole regulaminami oraz Katalogiem Praw i Obowiązków Ucznia.

    3.Organizowanie zajęć warsztatowych z zakresu kluczowych kompetencji społecznych.

    4.Projekcja na godzinach wychowawczych i innych zajęciach dostępnych filmów profilaktycznych, np. „Przemoc i  agresja. Jak się im przeciwstawić?”, „Asertywność”.

    5.Indywidualne konsultacje i opieka pedagogiczna.

     

     

    Wychowawcy klas,

    nauczyciele, pedagog.

     

    13.

    Informacje na temat pomocy dla ofiar przemocy.

    • Dostarczenie telefonów, adresów osób, instytucji zajmujących się pomocą dla dzieci i młodzieży.
    • Niebieska linia.

    Zastępowanie zjawiska agresji zachowaniami pozytywnymi.

    Konsultacje pedagogiczne,

    rozmowy.

    Wychowawcy klas, pedagog.

     

     

    3. Wykształcenie postawy kulturalnego zachowania w szkole i poza nią, promowanie pozytywnych, opartych na wartościach relacji interpersonalnych.

    Lp.

    Zadania

    Formy realizacji

           Odpowiedzialni

    1.

    Kształtowanie szacunku do ludzi, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, prawidłowe rozumienie wolności jednostki oparte na poszanowaniu osoby ludzkiej

    Działalność charytatywna, wolontariat szkolny.

    Powołanie Rady Wolontariatu.

    Opracowanie Program Szkolnego Wolontariatu.

    Opiekun Samorządu Szkolnego

    2.

    Utrwalenie zachowań asertywnych oraz uczenie konstruktywnego rozwiązywania konfliktów.

    Warsztaty dotyczące asertywności i rozwiązywania konfliktów, lekcje wychowawcze.

    Wychowawcy klas,

    nauczyciele, pedagog.

     

    3.

    Wzbudzanie szacunku dla drugiego człowieka oraz poszanowania jego godności.

     Realizacja tematów na lekcjach wychowawczych, katechezie, wychowaniu do życia w rodzinie i innych przedmiotach; rozmowy i dyskusje.

    Wychowawcy klas,

    nauczyciele poszczególnych

     przedmiotów, katecheta,

    rodzice.

     

    4.

    Wyeliminowanie wulgaryzmów u dzieci i młodzieży.

    Rozmowy na lekcjach wychowawczych, rozmowy indywidualne, realizacja tematów z języka polskiego.

    Wychowawcy klas,

    nauczyciele, pedagog.

     

    5.

    Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego człowieka, agresję.

    Warsztaty organizowane przez pedagoga szkolnego,

    lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce,

    Pedagog szkolny, wychowawcy

    6.

    Kształtowanie przekonania o społecznym wymiarze istnienia osoby ludzkiej, a także o społecznym aspekcie bycia uczniem szkoły.

    Omówienie zasad statutu szkoły i regulaminów szkolnych,

    lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce.

    Wychowawcy, nauczyciele religii i etyki

    7.

    Uczenie działania zespołowego, tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów.

     

     

     

     

     

     

     

    Warsztaty z zakresu komunikacji społecznej, pracy w zespole, funkcjonowania wśród innych, analizy sytuacji problemowych i możliwości ich konstruktywnego rozwiązywania. Kurs mediacji dla uczniów chętnych.

     

     

    Pedagog szkolny ,pedagog specjalny, mediator szkolny

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    8.

    Kształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec osób innych narodowości, kultur, religii.

    Rozmowy na lekcjach.

    Wychowawcy klas,

    nauczyciele

    9.

    Uczenie zasad samorządności

    i demokracji.

     

     

     

     

    Wybory do Samorządu Uczniowskiego/wybory samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich działalności, wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

    Opiekun samorządu

     

     

     

     

    10.

    Doskonalenie kultury bycia.

    Zajęcia Akademii Dobrych Manier.

    Wychowawcy

    11.

    Rozwój poszanowania dziedzictwa narodowego i kształtowanie świadomości narodowej. Wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych

    świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych, lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu,

    spotkanie z weteranem II wojny światowej.

     

     

    Nauczyciele wskazani jako odpowiedzialni za poszczególne działania.

     

     

     

    12.

    Poznanie kultury rodzimej, zaznajamianie z kulturą regionu

     

    wycieczki, tematyczne lekcje wychowawcze,

    wskazanie osób odpowiedzialnych za wskazana formę Pan/i

    13.

    Poznanie dorobku kulturalnego Europy, świata, wykształcenie postawy tolerancji i szacunku dla innych narodów, kultur, religii.

     

    Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce, wycieczki.

     

     

     

    Nauczyciele, wychowawcy

     

     

     

     

    14.

    Kształtowanie postawy szacunku wobec środowiska naturalnego

     

     

     

     

    Udział w akcji sprzątanie świata.

    Wycieczki krajoznawcze.

     

     

     

     

    Nauczyciele przyrody, biologii, wychowawcy.

     

     

     

     

     

     

    4.  Pomoc w wyborze właściwej ścieżki edukacyjnej i zawodowej, wykształcenie poczucia odpowiedzialności za własną przyszłość.

    Lp.

    Zadania

    Formy realizacji

           Odpowiedzialni

    1.

    Kształtowanie aktywnej postawy wobec przyszłej pracy zawodowej oraz wymagań rynku pracy. Współpraca z Urzędem Pracy oraz innymi instytucjami w celu uzyskania informacji o sytuacji na lokalnym rynku pracy.

     

     

    Warsztaty dla klas prowadzone przez nauczycieli-doradców zawodowych,  nauka poszukiwania pracy, analizy ofert, nauka wypełniania dokumentów związanych z podjęciem pracy zawodowej, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej przed podjęciem pracy.

     

    Doradcy zawodowi, wychowawcy

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2.

    Przygotowanie uczniów do wybory kierunku dalszego kształcenia.

    Warsztaty zawodoznawcze. Udział w dniach otwartych szkół. Udostępnianie informacji o ofercie kształcenia w szkołach.

    Doradca zawodowy, wychowawcy

    3.

    Systematyczne monitorowanie frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. Zwiększenie współpracy z rodzicami w zakresie kontroli obowiązku szkolnego.

     

    Analiza frekwencji uczniów, systematyczne informowanie rodziców o absencji uczniów, wywiadówki, dni otwarte, indywidualne spotkania z rodzicami.

     

    Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy

     

     

     

     

     

     

     

    4.

    Nauka nabywania świadomości własnych słabych i mocnych stron, kształtowanie samoakceptacji, budowanie poczucia własnej wartości.

    Warsztaty dla uczniów prowadzone przez specjalistów z PPP, lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce– wskazanie konkretnych zajęć

     

    Pedagog szkolny, wychowawcy, doradca zawodowy

     

     

     

     

     

    5.

    Kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się.

    Trening technik uczenia się.

    Pedagog, wychowawcy

    6.

    Kształtowanie odpowiedzialności za siebie i innych oraz za podejmowane decyzje.

     

     

     

     

    Podejmowanie właściwego wyboru odnośnie dalszej kariery szkolnej. Działalność  w organizacjach szkolnych Udział  w zajęciach rozwijających   zainteresowania.

    Doradca zawodowy, wychowawcy, nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne

     

     

    IX. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2017/2018:

    Lp

     

    Rodzaj uroczystości

    Termin

    Osoby

    odpowiedzialne

    1 .

     

    Uroczyste rozpoczęcie roku

    szkolnego

    1 IX

    Dyrektor, wicedyrektor,

    opiekun SU

    2.

     

    Akcja „Sprzątanie świata” -

    zbiórka surowców wtórnych

    IX/X

    Mieczysław

    Lenartowicz, bibliotekarz,

    wychowawcy klas

    3.

    Dzień Chłopca

    30 IX

    Samorząd Uczniowski, wychowawcy klas

    4.

    Dzień Edukacji Narodowej

     

    14 X

    Opiekun SU, nauczyciele

    j. polskiego

    5.

    Święto Niepodległości.

    11 XI

    Nauczyciele historii

    6.

    Tradycyjne Andrzejki

    30 XI

    Wychowawcy klas

     

    7.

    Mikołajki klasowe

    4 XII

    Wychowawcy klas

    8.

    Wigilia klasowa

    21 XII

    Wychowawcy klas

    9.

    Zabawa noworoczna

    I

    Wychowawcy klas, opiekun SU

    10.

    Dzień Babci i Dziadka

    21, 22 I

    Świetlica szkolna

    11.

    Walentynki (Dzień Zakochanych)

    14 II

    Samorząd Uczniowski

    12.

    Międzynarodowy Dzień Kobiet

    8 III

    Samorząd Uczniowski

    13.

    Pierwszy dzień wiosny. Happening proekologiczny. Topienie marzanny.

    21 III

    Dyrektor, wicedyrektor, wychowawcy, nauczyciele biologii i przyrody

    14.

    Dzień Unii Europejskiej

    V

    Nauczyciele j. obcych

    15.

    Święto patronki szkoły

    19 V

    Dyrektor, wicedyrektor,

    opiekun SU

    16.

    Dzień dziecka - dzień sportu i rekreacji

    1 VI

    Nauczyciele WF, Rada Rodziców

    17.

    Zakończenie roku szkolnego

     

    25 VI

    Dyrektor wicedyrektor,

    opiekunowie SU

     

    X. Rytuał szkolny:

    Stałe uroczystości szkolne są realizowane w ścisłym powiązaniu z tradycją szkoły, która wyraża się w rytuale szkolnym. Jego elementami są:

      1. uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych,
      2. hymn szkoły,
      3. poczet sztandarowy,
      4. poczet flagowy,
      5. strój galowy,
      6. wybory do samorządów klasowych,
      7. wybory do Samorządu Uczniowskiego,
      8. wybór opiekuna Samorządu Uczniowskiego. 

     

    XI. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego:

    Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.

                Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:

    1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,

    2. analizę dokumentacji (frekwencja uczniów na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych, frekwencja na zebraniach rodziców, wpisy w klasowych zeszytach uwag itd.),

    3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,

    4. rozmowy z rodzicami,

    5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli,

    6. analizy przypadków,

    7.  sprawozdania wychowawców, pedagoga szkolnego, sprawozdania dyrektora/wicedyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego.

     

                Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. Wnioski i rekomendacje będą przestawiane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny, po zaopiniowaniu przez Samorząd Uczniowski i Radę Rodziców.

                Program zakłada zmiany i modyfikacje  na początku każdego roku szkolnego po wnikliwej analizie wniosków i rekomendacji sformułowanych na końcu poprzedniego roku szkolnego.

     

     

     

     

                Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców Szkoły Podstawowej im. M. Dąbrowskiej w Branicach w porozumieniu z Radą Pedagogiczną

    w dniu 05.10.2022r.

     

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach
    • +77 4860910

     kom. 501 619 848
    • ul. Szkolna 8,
     48-140 Branice

     Poland
   • Logowanie