•  

   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

    

   Pedagog /psycholog

    mgr Krystyna Kędzierska
   jest do dyspozycji uczniów, rodziców, nauczycieli w godzinach pracy:

   Poniedziałek       730 - 1410

   Wtorek                730 - 845

     Środa                   730 - 1500

   Czwartek               730 - 1410

    Piątek                  730 - 845

    

   Gabinet pedagoga/ psychologa znajduje się w pokoju 109 na pierwszym piętrze budynku przy ulicy Słonecznej 8 w Szkole Podstawowej im.Marii Dąbrowskiej w Branicach.

   Istnieje możliwość spotkania w innym terminie. Proszę tylko o wcześniejsze zgłoszenie potrzeby konsultacji w celu ustalenia dogodnego terminu.

   Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego poprzez e-dziennik, telefon 774860910, Ms-TEAMS

    

   Zadania pedagoga i psychologa w szkole

   Do zadań pedagoga i psychologa w szkole należy w szczególności:

   1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

   2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

   3) udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

   4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

   5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

   6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

   7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

   8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:

   a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań    i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia    i jego uczestnictwo w życiu szkoły,

   b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

  brak danych
   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach
    • +77 4860910 kom. 501 619 848
    • ul. Szkolna 8, 48-140 Branice Poland
   • Logowanie