• informację o szkole

     • Wizja Szkoły

      „Rodem Polak, sercem braniczanin, a działaniem świata obywatel".

      Wizją Szkoły jest taka edukacja, aby jej mury opuszczał młody człowiek wrażliwy na losy innych ludzi i środowiska naturalnego, przekonany o swojej wartości, pamiętający o korzeniach i potrafiący aktywnie żyć w przestrzeni europejskiej.

      Wartości nadrzędne w pracy Szkoły:

      • zawsze szanuję drugiego człowieka;
      • umiejętności, wiedza i kreatywność oknem na świat;
      • tylko współpraca głównych podmiotów szkoły (dyrekcji, nauczycieli, rodziców, organu prowadzącego) może zapewnić szkole właściwe warunki działania;
      • w naszej szkole ciągle doskonali się proces edukacji uczniów, wszyscy uczą się od wszystkich.

      Wizja absolwenta:

      • jest wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające dalszą edukację;
      • czuje się człowiekiem wartościowym i wolnym;
      • rozumie odpowiedzialność za swój los i dokonywane wybory;
      • posiada system wartości i zasad akceptowanych społecznie;
      • rozumie, że będzie musiał przystosowywać się do zmieniających się warunków życia;
      • wie jak dbać o zdrowie i środowisko naturalne;
      • zna prawa człowieka i wie jak być aktywnym obywatelem;
      • czuje potrzebą korzystania z dóbr kultury;
      • czuje się obywatelem zjednoczonej Europy o polskich tradycjach.

      Misja Szkoły – czyli dziesięć kroków do osiągnięcia założeń wizji Szkoły i modelu absolwenta.

      „Człowiek niczego nie zdobywa bez wysiłku" - przysłowie akadyjskie.

      1. Nauka – to niezbywalne prawo i najważniejszy obowiązek każdego ucznia- wszystkie działania Szkoły służą uczeniu się; Szkoła kształci pozytywny stosunek do nauki.
      2. Wychowanie – w procesie wychowania uczestniczą wszyscy pracownicy Szkoły i propagują wartości, normy i zasady powszechnie uznane za etyczne.
      3. Jakość – stale analizujemy procesy dydaktyczno- wychowawcze oraz oczekiwania uczniów i rodziców w celu podnoszenia jakości procesów kształcenia i wychowania.
      4. Wolność i demokracja- wszyscy respektują swoje prawa, uczniowie i rodzice rozumieją współodpowiedzialność za edukację i Szkołę, uczniowie są świadomi odpowiedzialności za dokonywane wybory oraz uczą się jak być aktywnym obywatelem.
      5. Wsparcie – Szkoła wspiera Rodziców w procesie wychowawczym.
      6. Współpraca – praca w Szkole opiera się na współpracy wszystkich członków społeczności szkolnej i klientów szkoły.
      7. Bezpieczeństwo – Szkoła zapewnia uczniom bezpieczne warunki nauki i przebywania w niej.
      8. Promocja – Szkoła współpracuje ze środowiskiem lokalnym, promuje swoje osiągnięcia w środowisku i działa na jego rzecz.
      9. Zdrowie i środowisko- Szkoła promuje zdrowy styl życia i uczy dbania o środowisko przyrodnicze.
      10. Kultura, tradycja i współczesność- Szkoła kształci potrzebę i uczy korzystania z dóbr kultury, uczy poszanowania tradycji i wychowuje w duchu patriotyzmu przy równoczesnym kształceniu postaw otwartości na świat i inne kultury.
    • Kontakt

     • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach
     • +77 4860910 kom. 501 619 848
     • ul. Szkolna 8, 48-140 Branice Poland
    • Logowanie