• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2023/2024

    L.p.

    Organizacja

    Termin

    Uwagi

    Odpowiedzialny

     

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    04.09.2023r.

    Akademia

    SU

    Nauczyciele muzyki

     

    Zebranie z rodzicami

    12.09.2023r.

    1600 zebrania w klasach

    1700 spotkanie Rady Rodziców

    Tematyka spotkania:

    - Trójki Klasowe

    - ubezpieczenie

    - organizacja roku szkolnego

    -procedura egzaminy ósmoklasisty

    - zgody rodziców

    Wychowawcy

     

    Testy diagnozujące ”na starcie”

    Wrzesień/początek października 2023

    Według planów pracy zespołów przedmiotowych. (przedmioty egzaminacyjne)

     

     

    Dzień chłopca

    29.09.2023r.

     

    Organizacja –SU, wychowawcy klas.

     

    Zbiórka makulatury

    październik2023r.

    * klasy 1-3 ,
    * klasy 4-6 ,
    * klasy 7-8

     

    Wychowawcy

     

    Dzień Edukacji Narodowej

    13.10.2023r.

    Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przychodzą na galowo.

     

     

    Święto Zmarłych

    01.11.2023r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.

     

     

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    02 - 03.11.2023r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

    Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów.** Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 19.10.2023r.
    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    Wychowawcy

     

     

    Akademia z okazji Święta Niepodległości

    09.11.2023r.

    Godzina 10 35

    Obowiązuje strój galowy.

    Klasy VI

     

    Pierwszy egzamin próbny klas ósmych

    14-16.11.2023r.

    14.11.2023r.-język polski(120min)

    15.11.2023r.-matematyka(100min)

    16.11.2023r.-język angielski(90min)

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

    Nauczyciele przedmiotów

    Wychowawcy

     

    Andrzejki

    24.11.2023r.

    Organizacja dyskoteki- klasy 5-8.

    wychowawcy klas

     

    Zebranie z rodzicami

    30.11.2023r.

    1600

    Tematyka spotkania:

    -oceny ndst. oraz zachowania naganne ,

    -testy próbne i ich wyniki,

    -wspomaganie procesu wychowawczego .

    Wystawiamy proponowane oceny niedostateczne na 2 tygodnie przed radą wg Statutu.

    Wychowawcy i nauczyciele

     

    Mikołajki

    06.12.2023r.

     

    wychowawcy klas, świetlica, biblioteka, SU.

     

    Spotkanie zespołu ppp dla uczniów z orzeczeniami

    06.12.2023r.

    Do 27.11.2023r. nauczyciele uczący wypełniają tabelkę funkcjonowania ucznia i sugerują ewentualne zmiany IPET-na ich podstawie n-l rewalidacji dokonuje WOPFU. Wychowawca klasy o terminie posiedzenia zespołu pisemnie informuje rodzica! Do terminu spotkania wychowawcy i uczący nauczyciele wypełniają potrzebne dokumenty. Rodzic ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu.

    Pedagog

     

    Podsumowanie efektywności ppp dla poszczególnych uczniów

    Do 19.12.2023r.

    Nauczyciele przesyłają wychowawcy

    Nauczyciele prowadzący zajęcia z ppp i pomocniczy nauczyciele uczący w oddziale wypełniają załącznik nr 8 (odpowiedzialny za wypełnienie jest wychowawca). Wypełniony załącznik w 2 egzemplarzach na zebraniu podpisuje rodzic- 1 załącznik dla rodzica, drugi do teczki ucznia u wychowawcy.

    Pedagog

     

    Uzupełnienie załącznika nr 11 z ppp

    Do 19.12.2023r.

     

    Wychowawcy uzupełniają załącznik nr 11- podsumowanie udzielanej ppp w klasie.

    Nauczyciele realizujący zajęcia wysyłają do pedagoga załącznik 11 do 22.12.2023r.

    Pedagog sporządza semestralne podsumowanie ppp.

     

     

    Wigilie klasowe

    22.12.2023r.

    W klasach (na 5 i 6 lekcji)

    Wychowawcy

     

    Jasełka

    22.12.2023r.

    Odbywają się 3 pierwsze lekcje, na 4 lekcji Jasełka. Obowiązuje ubiór odświętny.

    Siostry/religia

     

    Zimowa przerwa świąteczna

    23.12.2023r.-31.12.2023r.

    W dniach 27,28,29.12.2023r. opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 11.12.2023r.

    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    Wychowawcy

     

    Nowy Rok

    01.01.2024r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.

     

     

    Podsumowanie zajęć statutowych na Teams

    05.01.2024r.

    Wpisujemy zajęcia statutowe (społeczne), konsultacje, dodatkowe zajęcia na rzecz ucznia, rodzica.

     

     

    Uzupełnienie tabel sprawozdań semestralnych na Teams

    05.01.2024r.

    • Doradztwo zawodowe.
    • Realizacja zadań wychowawczo profilaktycznych.
    • Doskonalenie zawodowe.
    • Realizacja elementów kompetencji kluczowych.
    • Zajęcia specjalistyczne.

     

     

    Podsumowanie pracy zajęć logopedycznych, pedagoga, biblioteki, świetlicy, SU

    05.01.2024r.

    Sprawozdanie w wersji papierowej (sekretariat).

    Wnioski do rady pedagogicznej.

     

     

    Podsumowanie zajęć projektowych, SKS

    05.01.2024r.

    Sprawozdanie w wersji papierowej (sekretariat).

     

     

    Rada klasyfikacyjna semestralna

    11.01.2024r.

    Arkusz klasyfikacyjny klas, sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych.

    Wychowawcy, nauczyciele, osoby odpowiedzialne.

     

    Ferie zimowe

    15 – 28.01.2024r.

     

     

     

    WOŚP

    Styczeń 2024r

    Organizacja uroczystości i zbiórki.

     

     

    Dzień Babci i Dziadka

    Styczeń 2024r.

    Odpowiedzialni: nauczyciele EWS

     

     

    Zebranie rodziców

    Podsumowanie semestru

    15.02.2024r.

    1600

    Tematyka spotkania:

    -wyniki klasyfikacji śródrocznej,

    -podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze,

    - podsumowanie efektywności ppp,

    -wspomaganie procesu wychowawczego.

    Wychowawcy

     

    Drugi egzamin próbny klas ósmych

    13-15.02.2024r.

    13.02.2024r.-język polski(120min)

    14.02.2024r.-matematyka(100min)

    15.02.2024r.-język angielski(90min)

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

     

     

    Dzień Kobiet

    08.03.2024r.

     

    Wychowawcy, SU

     

    Konkurs recytatorski

    marzec 2024r.

     

     

     

    Pierwszy dzień wiosny

    21.03.2024r.

     

    Szkolny Dzień Wiosny.

    Organizacja SU, wychowawcy główni i pomocniczy.

     

    Dzień otwarty w szkołach ponadpodstawowych

    21.03.2024r.

     

    Wyjazd klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego

    Wychowawcy

     

    Wiosenna przerwa świąteczna

    28.03-02.04.2024r.

    W dniach 28,29.03.2024r. opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 14.03.2024r.

    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    Wychowawcy

     

    Konkurs

    24.04.2024r.

    Super Brain

     

     

    Akademia – „Majowe Święta”

    25.04.2024r.

    Godzina 10 35

    Obowiązuje strój galowy

    Klasy VII

     

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    29-30.04.2024r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).
    Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów.**  Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 15.04.2024r.
    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

     

     

    Święto Pracy

    01.05.2024r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.                          

     

     

    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    02.05.2024r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

    Opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.**  Rodzice zgłaszają dzieci do 17.04.2024r.

    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    Wychowawcy

     

    Święto Konstytucji 3 Maja

    03.05.2024r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.

     

     

    Egzamin klas ósmych

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

     

    14 - 16 maja 2024r.

    14 maja 2024 - język polski (120min)

    15 maja 2024 - matematyka(100min)

    16 maja 2024 - język angielski(90min)

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenia innych przyborów i telefonów komórkowych pod karą unieważnienia egzaminu! Uczeń posiada ważną legitymację.

    Dla uczniów klas 1-7 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

    Opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 30.04.2024r.

    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

     

     

    Zebranie rodziców

    17 maja 2024r.

    1600

    Tematyka spotkania:

    -oceny ndst. oraz zachowania naganne ,

    -testy próbne i ich wyniki,

    -wspomaganie procesu wychowawczego .

    Wystawiamy oceny niedostateczne na 2 tygodnie przed radą wg Statutu, proponowane pozostałe oceny.

     

     

    Spotkanie zespołu ppp dla uczniów z orzeczeniami

    17.05.2024r.

    Do 24.05.2024r. nauczyciele uczący wypełniają tabelkę funkcjonowania ucznia i sugerują ewentualne zmiany IPET-na ich podstawie n-l rewalidacji dokonuje WOPFU. Wychowawca klasy o terminie posiedzenia zespołu pisemnie informuje rodzica! Do terminu spotkania wychowawcy i uczący nauczyciele wypełniają potrzebne dokumenty. Rodzic ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu.

    pedagog

     

    Podsumowanie efektywności ppp dla poszczególnych uczniów

    17.05.2024r.

    Do 24.05.2024r. nauczyciele prowadzący zajęcia z ppp i pomocniczo nauczyciele uczący w oddziale wypełniają załącznik nr 8 (odpowiedzialny za wypełnienie jest wychowawca). Wypełniony załącznik w 2 egzemplarzach podpisuje rodzic- 1 załącznik dla rodzica, drugi do teczki ucznia u wychowawcy.

    pedagog

     

    Testy diagnozujące „na mecie”

    maj/czerwiec 2024r.

    Wg planów zespołów.

     

     

    Święto Szkoły

    Dzień otwarty

    23.05.2024r.

    1035

    Wychowawcy klas 4-8. Akademia ku czci patrona szkoły.           

    Wybory do SU

    SU,

     

    Boże Ciało

    30.05.2024r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.

     

     

    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    31.05.2024r.

    Dzień do odpracowania w sobotę 16.03.2024r. w ramach „Wielkanocnego Turnieju Piłki Nożnej”

     

     

     

    Podsumowanie ppp w klasach

    Do 07.06.2024r.

    Wychowawcy uzupełniają załącznik nr 11- podsumowanie udzielanej ppp w klasie, przesyłają pedagogowi. Pedagog sporządza semestralne podsumowanie ppp.

    pedagog

     

    Podsumowanie pracy zajęć logopedycznych, pedagoga, biblioteki, świetlicy.

    Do 14.06.2024r.

    Sprawozdanie w wersji papierowej (sekretariat).

    Wnioski do rady pedagogicznej.

     

     

    Uzupełnienie tabel sprawozdań semestralnych na Teams

    Do 14.06.2024r.

    • Doradztwo zawodowe.
    • Realizacja zadań wychowawczo profilaktycznych.
    • Doskonalenie zawodowe.
    • Realizacja elementów kompetencji kluczowych.
    • Zajęcia specjalistyczne.

     

     

    Podsumowanie zajęć statutowych na Teams

    Do 14.06.2024r.

    Wpisujemy zajęcia statutowe (społeczne), konsultacje, dodatkowe zajęcia na rzecz ucznia, rodzica.

     

     

    Podsumowanie zajęć projektowych, SKS

    Do 14.06.2024r.

    Sprawozdanie w wersji papierowej (sekretariat).

     

     

    Komers klas ósmych

    Czerwiec 2024r.

     

     

     

    Rada klasyfikacyjna roczna

    17.06.2024r.

    Arkusz klasyfikacyjny klas, sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych, sprawozdanie z pracy pedagoga, logopedy, świetlicy, biblioteki, SU.

    Wychowawcy, nauczyciele, osoby odpowiedzialne.

     

    Zakończenie roku szkolnego

    21.06.2024r.

    Samorząd Uczniowski, wychowawcy

     

     

    Ferie letnie

    22.06.2024r. – 31.08.2024r.

     

     

     

    Rada plenarna

    29.08.2024r.

    Podsumowanie nadzoru pedagogicznego, sprawozdania , wyniki egzaminu ósmoklasisty, podsumowanie pracy i roku szkolnego 2023/2024.

     

     

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach
    • +77 4860910 kom. 501 619 848
    • ul. Szkolna 8, 48-140 Branice Poland
   • Logowanie