• REGULAMIN DYŻURÓW

    Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach

     Podstawa prawna:

     1. Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U z 2021 poz. 1762 oraz 2022 poz. 935,1116, 1700 i 1730)

     2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe ( Dz. U 2021 poz. 1082, 2022 poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730, 2089 oraz 2023 poz. 185)

    3. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach( Dz. U 2020 poz. 1604)

     

    I POSTANOWIENIA OGÓLNE

     

    1. Dyżur jest integralną częścią procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły i wchodzi w zakres podstawowych obowiązków nauczyciela.

     2. Nauczyciele w ramach obowiązków służbowych zobowiązani są do pełnienia dyżurów w czasie przerw lekcyjnych wg ustalonego harmonogramu.

     3. Harmonogram dyżurów ustala zespół nauczycieli i wicedyrektor w oparciu o tygodniowy plan zajęć lekcyjnych. Harmonogram ten modyfikowany jest na bieżąco w przypadku zmian planu. Zsumowany tygodniowy czas dyżurów jest proporcjonalny do ilości godzin nauczyciela w tygodniu z wyłączeniem godzin świetlicy.

    4. Dyżur obowiązuje wszystkich nauczycieli z wyjątkiem: - nauczycieli świetlicy, osoby zwolnionej przez dyrektora szkoły na podstawie odpowiednich zaświadczeń.

    5. Miejscem dyżuru są: korytarze szkolne na parterze, pierwszym i drugim piętrze, atrium, boisko szkolne ( w ciepłe dni).

     6. Dyżury nauczycielskie obejmują wszystkie przerwy międzylekcyjne od 7.30 , 7:45 do końca przerwy po ostatnich zajęciach w danym dniu.

    7. W przypadku nieobecności nauczyciela dyżurującego w pracy, jego obowiązki przejmuje inny nauczyciel zgodnie z harmonogramem zastępstw.

     8. W pełnieniu dyżurów nauczycieli wspierają pracownicy obsługi, którzy odpowiedzialni są za porządek i bezpieczeństwo uczniów. Ich obowiązkiem jest też zwracać uwagę, by osoby niepowołane nie wchodziły na teren szkoły.

     9. Harmonogram dyżurów znajduje się w sekretariacie, w gabinecie dyrektora, w pokoju nauczycielskim.

     10. Nauczyciele pełnią także dyżury podczas dyskotek szkolnych. Dyżur ten ustalany jest przed każdą planowaną dyskoteką.

    11. Nauczyciel przyjmujący zastępstwo za nieobecnego pracownika przyjmuje również jego dyżury. Jeżeli nauczyciel w tym czasie pełni własny dyżur, to dyrektor lub wicedyrektor wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru.

     12. Pełnienie dyżurów podlega nadzorowi pedagogicznemu zgodnie z kartą obserwacyjną (Załącznik nr 1).

     

    II OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA DYŻURUJĄCEGO

     

     1. Nauczyciel punktualnie rozpoczyna dyżur w wyznaczonym miejscu zgodnie z harmonogramem dyżurów nauczycielskich.

    2. Nauczyciel pełni dyżur czynnie, zwracając uwagę na zachowanie uczniów w miejscach objętych dyżurem. Podczas dyżurów nie zajmuje się sprawami postronnymi.

    3. W sytuacji potrzeby opuszczenia miejsca dyżuru, nauczyciel zobowiązany jest uzgodnić tymczasowe zastępstwo z innym nauczycielem.

    4. Nauczyciel podczas pełnienia dyżuru eliminuje wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, poucza, wydaje nakazy i zakazy oraz egzekwuje ich wykonanie a w szczególności: - zakazuje biegania w budynku szkoły, spędzania przerw na schodach, w toaletach oraz w miejscach utrudniających obserwację zachowania uczniów, - eliminuje gry, zabawy i zachowania zagrażające zdrowiu i życiu uczniów tj: siadania, uczniów na parapetach okna, wychylanie się przez okno, podstawianie nóg innym uczniom, itp., - eliminuje wszelkie inne niepożądane z punktu wychowawczego zachowania uczniów, - zabrania przebywania dzieci w klasach bez wyraźnej potrzeby, - kontroluje zachowania uczniów w toaletach i na klatce schodowej, - dba o porządek w miejscu pełnienia dyżurów.

    6. Nauczyciel dyżurujący nie odpowiada za uczniów pozostawionych w klasie przez innego nauczyciela.

    7. Nauczyciel przy niewłaściwym zachowaniu ucznia/uczniów podczas przerwy dokonuje wpisu uwagi w e-dzienniku. Powinien poinformować o tym wychowawcę, a w szczególnych przypadkach dyrekcję szkoły.

    8. Nauczyciel dyżurujący reaguje na fakt przebywania osób postronnych podczas przerwy na terenie szkoły.

    9. Nauczyciel zawiadamia dyrektora szkoły o zauważonych podczas dyżuru zniszczeniach mienia szkolnego lub innych usterkach oraz o sytuacjach zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów oraz pracowników szkoły.

    10. W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, nauczyciel dyżurujący postępuje zgodnie z obowiązującą „procedurą postępowania w razie wypadku ucznia w szkole”.

    11. W celu zapewnienia należytych warunków bezpieczeństwa uczniów nauczyciele zobowiązani są do punktualnego rozpoczynania i kończenia lekcji oraz dyżurów nauczycielskich podczas przerw.

    12. Za bezpieczeństwo uczniów uczestniczących w zajęciach pozalekcyjnych i uroczystościach klasowych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia.

     

    III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     

     1. Nauczyciel pełniący dyżur ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci w rejonie dyżurowania.

     2. Niewywiązywanie się przez nauczyciela z obowiązku pełnienia dyżurów oraz nieprzestrzegania regulaminu dyżurów nauczyciele ponoszą konsekwencje służbowe.

     3. Nauczyciel ma prawo zgłaszania do dyrektora i wicedyrektora wszelkich propozycji związanych z usprawnianiem.

    4. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

    5. Potwierdzenie zapoznania stanowi załącznik listy z podpisami nauczycieli.

   • Kontakt

    • Szkoła Podstawowa im. Marii Dąbrowskiej w Branicach
    • +77 4860910 kom. 501 619 848
    • ul. Szkolna 8, 48-140 Branice Poland
   • Logowanie