• KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

    L.p.

    Organizacja

    Termin

    Uwagi

    Odpowiedzialny

     

    Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    01.09.2022r.

     

    SU

    Nauczyciele muzyki

     

    Zebranie z rodzicami

    08.09.2022r.

    1600 zebrania w klasach

    1700 spotkanie Rady Rodziców

    Tematyka spotkania:

    - Trójki Klasowe

    - ubezpieczenie

    - organizacja roku szkolnego

    -procedura egzaminy ósmoklasisty

    - zgody rodziców

    - informacja o sposobie i organizacji nauki zdalnej (w razie konieczności) ze szczególnym uwzględnieniem klas pierwszych

    Wychowawcy

     

    Testy diagnozujące ”na starcie”

    Wrzesień/początek października 2022

    Według planów pracy zespołów przedmiotowych. Nauczyciele EW, przedmioty egzaminacyjne, przyrodnicze i historia.

     

     

    Dzień chłopca

    30.09.2022r.

     

    Organizacja –SU, wychowawcy klas.

     

    Zbiórka makulatury

    03-07.10.2022r.

    3-4 października klasy 1-3 ,
    5-6 października klasy 4-6 ,
    7 października klasy 7-8

     

    Wychowawcy

     

    Dzień Edukacji Narodowej

    13.10.2022r.

    Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Uczniowie przychodzą na galowo.

     

     

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

     

    Rada pedagogiczna szkoleniowa.

    14.10.2022r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

    Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 30 września 2022r. **

    UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

     

     

    Wychowawcy

     

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    (1)

    31.10.2022r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

    Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 17 października 2022r. **

    UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    Wychowawcy

     

    Święto Zmarłych

    01.11.2022r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.

     

     

    Akademia z okazji Święta Niepodległości

    10.11.2022r.

    Godzina 10 35

    Obowiązuje strój galowy.

    ……………………………………..

     

    Święto Niepodległości

    11.11.2022r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.

     

     

    Pierwszy egzamin próbny klas ósmych

    15-17.11.2022r.

    15.11.2022r.-język polski(120min)

    16.11.2022r.-matematyka(100min)

    17.11.2022r.-język angielski(90min)

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

    Nauczyciele przedmiotów

    Wychowawcy

     

    Andrzejki

    25.11.2022r.

    Organizacja dyskoteki- klasy 5-8.

    wychowawcy klas

     

    Mikołajki

    06.12.2022r.

     

    wychowawcy klas, świetlica, biblioteka, SU.

     

    Spotkanie zespołu ppp dla uczniów z orzeczeniami

    09.12.2022r.

    Do 29.11.2019r. nauczyciele uczący wypełniają tabelkę funkcjonowania ucznia i sugerują ewentualne zmiany IPET-na ich podstawie n-l rewalidacji dokonuje WOPFU. Wychowawca klasy o terminie posiedzenia zespołu pisemnie informuje rodzica! Do terminu spotkania wychowawcy i uczący nauczyciele wypełniają potrzebne dokumenty. Rodzic ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu.

    pedagog

     

    Podsumowanie efektywności ppp dla poszczególnych uczniów

    Do 22.12.2022r.

    Nauczyciele przesyłają wychowawcy

    Nauczyciele prowadzący zajęcia z ppp i pomocniczy nauczyciele uczący w oddziale wypełniają załącznik nr 8 (odpowiedzialny za wypełnienie jest wychowawca). Wypełniony załącznik w 2 egzemplarzach na zebraniu podpisuje rodzic- 1 załącznik dla rodzica, drugi do teczki ucznia u wychowawcy.

    pedagog

     

    Wigilie klasowe

    22.12.2022r.

    W klasach (na 5 i 6 lekcji)

    Wychowawcy

     

    Jasełka

    22.12.2022r.

    Odbywają się 3 pierwsze lekcje, na 4 lekcji Jasełka. Obowiązuje ubiór odświętny.

     

     

    Zimowa przerwa świąteczna

    23.12.2022r.-31.12.2022r.

    W dniach 23,27,28,29,30.12.2022r. opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 09.12.2022r.

    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    Wychowawcy

     

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    02 – 03.01.2023r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno - wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

    Szkoła prowadzi zajęcia opiekuńcze dla wcześniej zgłoszonych uczniów. Rodzice chętni do skorzystania z opieki powinni zgłaszać dzieci u wychowawców klasy do 13 grudnia 2022r. **

    UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

     

     

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    Do odpracowania

    04 – 05.01.2023r.

    04.01.2023r. – odpracowanie w dniu 03.12.2022r.

    05.01.2023r. – odpracowanie w dniu 15.04.2023r.

     

     

    Święto Trzech Króli

    06.01.2023r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.

     

     

    WOŚP

    Styczeń 2023r

    Organizacja uroczystości i zbiórki.

    ……………………………………..

     

    Dzień Babci i Dziadka

    Styczeń 2023r.

    Odpowiedzialni: nauczyciele EWS

     

     

    Zebranie rodziców

    19.01.2023r.

    Tematyka spotkania:

    -oceny nast. oraz zachowania naganne ,

    -testy próbne i ich wyniki,

    -wspomaganie procesu wychowawczego .

    Wystawiamy oceny niedostateczne na 2 tygodnie przed radą wg Statutu, proponowane pozostałe oceny. Wpisy zamieszczane w e-dzienniku.

    Wychowawcy

     

    Uzupełnienie załącznika nr 11 z ppp

    Do 06.01.2023r.

    Wychowawcy uzupełniają załącznik nr 11- podsumowanie udzielanej ppp w klasie.

    Nauczyciele realizujący zajęcia wysyłają do wychowawców załącznik 11 do 31.12.2022r.

    Pedagog sporządza semestralne podsumowanie ppp.

    pedagog

     

    Podsumowanie pracy zajęć logopedycznych, pedagoga, biblioteki, świetlicy.

    Do 03.02.2023r.

    Sprawozdanie w wersji papierowej (sekretariat).

    Wnioski do rady pedagogicznej.

     

     

    Uzupełnienie tabel sprawozdań semestralnych na Teams

    Do 03.02.2023r.

    • Doradztwo zawodowe.
    • Realizacja zadań wychowawczo profilaktycznych.
    • Doskonalenie zawodowe.
    • Realizacja elementów kompetencji kluczowych.
    • Zajęcia specjalistyczne.

     

     

    Podsumowanie zajęć statutowych na Teams

    Do 03.02.2023r.

     

    Wpisujemy zajęcia statutowe (społeczne), konsultacje, dodatkowe zajęcia na rzecz ucznia, rodzica.

     

     

    Podsumowanie zajęć projektowych, SKS

    Do 03.02.2023r.

     

    Sprawozdanie w wersji papierowej (sekretariat).

     

     

    Rada klasyfikacyjna semestralna

    08.02.2023r.

    Arkusz klasyfikacyjny klas, sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych, sprawozdanie z pracy pedagoga, logopedy, świetlicy, biblioteki,SU.

    Wychowawcy, nauczyciele, osoby odpowiedzialne.

     

    Ferie zimowe

    13 - 26 lutego 2023r.

    Możliwa organizacja „Ferie w szkole”

    ……………………………………..

     

    Semestralne zebranie rodziców

    09.03.2023r.

    Tematyka spotkania:

    -wyniki klasyfikacji śródrocznej,

    -podsumowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej za I półrocze,

    - podsumowanie efektywności ppp,

    -wspomaganie procesu wychowawczego.

    Wychowawcy

     

    Drugi egzamin próbny klas ósmych

    13-15.03.2023r.

    13.03.2023r.-język polski(120min)

    14.03.2023r.-matematyka(100min)

    15.03.2023r.-język angielski(90min)

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, na matematykę dodatkowo linijkę. Na egzamin nie wolno wnosić telefonów komórkowych.

     

     

    Test umiejętności trzecioklasisty

    Wiosna 2023r.

     

    Termin do w zespole EWS. Wnioski do teczki zespołu.

     

     

    Pierwszy dzień wiosny

    21.03.2023r.

     

    Szkolny Dzień Wiosny.

    Organizacja SU, wychowawcy główni i pomocniczy.

     

    Dzień otwarty w szkołach ponadpodstawowych

    21.03.2023r.

     

    Wyjazd klas ósmych w ramach doradztwa zawodowego

    Wychowawcy

     

    Wiosenna przerwa świąteczna

    06-11.04.2023r.

    W dniach 6,7,11.04.2023r. opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 23.03.2023r.

    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    Wychowawcy

     

    Akademia – „Majowe Święta”

    27.04.2023r.

    Godzina 10 35

    Obowiązuje strój galowy

    ……………………………………..

     

    Święto Pracy

    01.05.2023r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.                            

     

     

    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    02.05.2023r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

    Opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 18.04.2023r.

    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    Wychowawcy

     

    Święto Konstytucji 3 Maja

    03.05.2023r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.

     

     

    Spotkanie zespołu ppp dla uczniów z orzeczeniami

    29.05.2023r.

    Do 25.05.2023r. nauczyciele uczący wypełniają tabelkę funkcjonowania ucznia i sugerują ewentualne zmiany IPET-na ich podstawie n-l rewalidacji dokonuje WOPFU. Wychowawca klasy o terminie posiedzenia zespołu pisemnie informuje rodzica! Do terminu spotkania wychowawcy i uczący nauczyciele wypełniają potrzebne dokumenty. Rodzic ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu.

    pedagog

     

    Egzamin klas ósmych

    Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    (3)

    23 - 25 maja 2023r.

    23 maja 2023 - język polski (120min)

    24 maja 2023 - matematyka(100min)

    25 maja 2023 - język angielski(90min)

    UWAGA: na egzamin uczniowie przynoszą czarny długopis, na matematykę dodatkowo linijkę. Zakaz wnoszenia innych przyborów i telefonów komórkowych pod karą unieważnienia egzaminu! Uczeń posiada ważną legitymację.

    Dla uczniów klas 1-7 dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

    Opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 9.05.2023r.

    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

     

     

    Spotkanie zespołu ppp dla uczniów z orzeczeniami

    29.05.2023r.

    Do 25.05.2023r. nauczyciele uczący wypełniają tabelkę funkcjonowania ucznia i sugerują ewentualne zmiany IPET-na ich podstawie n-l rewalidacji dokonuje WOPFU. Wychowawca klasy o terminie posiedzenia zespołu pisemnie informuje rodzica! Do terminu spotkania wychowawcy i uczący nauczyciele wypełniają potrzebne dokumenty. Rodzic ma prawo uczestniczyć w posiedzeniu.

    pedagog

     

    Testy diagnozujące „na mecie”

    Maj/początek czerwca 2023r.

    Wg planów zespołów.

     

     

    Święto Szkoły

    Dzień otwarty

    18.05.2023r.

    Wychowawcy klas 4-8

     

     

    Podsumowanie efektywności ppp dla poszczególnych uczniów

    19.05.2023r.

    Do 26.05.2023r. nauczyciele prowadzący zajęcia z ppp i pomocniczo nauczyciele uczący w oddziale wypełniają załącznik nr 8 (odpowiedzialny za wypełnienie jest wychowawca). Wypełniony załącznik w 2 egzemplarzach na zebraniu podpisuje rodzic- 1 załącznik dla rodzica, drugi do teczki ucznia u wychowawcy.

    pedagog

     

    Zebranie rodziców

    30.05.2023r.

    Tematyka spotkania:

    -oceny nast. oraz zachowania naganne ,

    -testy próbne i ich wyniki,

    -wspomaganie procesu wychowawczego .

    Wystawiamy oceny niedostateczne na 2 tygodnie przed radą wg Statutu, proponowane pozostałe oceny. Wpisy zamieszczane w e-dzienniku.

     

     

    Dzień Dziecka

    01.06.2020r.

     

    Zajęcia sportowo-rekreacyjne

    Wychowawcy główni i pomocniczy, nauczyciele WF

     

    Boże Ciało

    16.06.2020r.

    Dzień wolny od pracy i nauki.

     

     

    Dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

    09.06.2023r.

    Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych na podstawie rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.poz.1603).

    Opieka świetlicowa nad zgłoszonymi wcześniej dziećmi.** Rodzice zgłaszają dzieci do 26.05.2023r.

    **UWAGA: Szkoła organizuje opiekę, gdy zbierze się grupa 10 uczniów.

    Wychowawcy

     

    Podsumowanie ppp w klasach

    Do 07.06.2023r.

    Wychowawcy uzupełniają załącznik nr 11- podsumowanie udzielanej ppp w klasie, przesyłają pedagogowi. Pedagog sporządza semestralne podsumowanie ppp.

    pedagog

     

    Podsumowanie pracy zajęć logopedycznych, pedagoga, biblioteki, świetlicy.

    Do 16.06.2023r.

    Sprawozdanie w wersji papierowej (sekretariat).

    Wnioski do rady pedagogicznej.

     

     

    Uzupełnienie tabel sprawozdań semestralnych na Teams

    Do 16.06.2023r.

    • Doradztwo zawodowe.
    • Realizacja zadań wychowawczo profilaktycznych.
    • Doskonalenie zawodowe.
    • Realizacja elementów kompetencji kluczowych.
    • Zajęcia specjalistyczne.

     

     

    Podsumowanie zajęć statutowych na Teams

    Do 16.06.2023r.

    Wpisujemy zajęcia statutowe (społeczne), konsultacje, dodatkowe zajęcia na rzecz ucznia, rodzica.

     

     

    Podsumowanie zajęć projektowych, SKS

    Do 16.06.2023r.

    Sprawozdanie w wersji papierowej (sekretariat).

     

     

    Komers klas ósmych

    Czerwiec 2023r.

     

     

     

    Rada klasyfikacyjna roczna

    19.06.2023r.

    Arkusz klasyfikacyjny klas, sprawozdanie z realizacji zadań zespołów przedmiotowych, sprawozdanie z pracy pedagoga, logopedy, świetlicy, biblioteki,SU.

    Wychowawcy, nauczyciele, osoby odpowiedzialne.

     

    Zakończenie roku szkolnego

    23.06.2023r.

    Samorząd Uczniowski, wychowawcy

     

     

    Ferie letnie

    24.06.2023r. – 31.08.2023r.

     

     

     

    Rada plenarna

    31.08.2023r.

    Podsumowanie nadzoru pedagogicznego, sprawozdania , wyniki egzaminu ósmoklasisty, podsumowanie pracy i roku szkolnego 2022/2023.